Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft juli 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Alle selskaper som omfattes av loven skal publisere en redegjørelse for sine gjennomførte aktsomhetsvurderinger og risikoanalyse. 

Rindalslist er omfattet av denne loven og dette er vår redegjørelse:

Beskrivelse av virksomheten

Om Rindalslist
Rindalslist AS driver produksjon og salg av listverk med tilhørende produkter. Produksjon og administrasjon er lokalisert i Rindal. Selskapet har i all hovedsak Norge som sitt markedsområde. Selskapet eies av Norlist AS som er et norsk selskap. Selskapet Norlist AS har ingen ansatte. Norlist AS er 100 % eid av selskapet Eesti Höövellist OU i Estland som igjen er eid av Pomona-gruppen AB i Sverige. Sammen med flere andre selskap utgjør selskapene EHL Profiles Group. Pomona-gruppen AB er ett familieeid svensk investeringsselskap som gjennom langsiktighet og industri kunnskap utvikler selskap i utvalgte bransjer.

Ansvarlighet
Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i virksomhetens etiske retningslinjer som både gjelder oss selv og våre leverandører. Disse er utarbeidet av ledergruppen og behandlet av styret i Rindalslist. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til å oppnå lovens formål hos oss og i leverandørkjedene våre.

Basert på en vurdering av forholdsmessighet og risiko gjennomføres aktsomhetsvurderingen årlig. Arbeidet etter åpenhetslovens vil allikevel være et kontinuerlig arbeid, og da med spesielt fokus ved nye leverandører i perioden fram til ny aktsomhetsvurdering foretas.

Aktsomhetsvurdering

Internt
Internt arbeidsmiljø anses å være godt.

Det har ikke vært noen tilfeller av alvorlige skader og ulykker i 2022.

Vi tror åpenhet og god kommunikasjon gjennom hele organisasjon bidrar til en bedre arbeidskultur. Vi har egne rutiner for at ansatte skal kunne rapportere kritikkverdige forhold i virksomheten på en sikker måte. Vi ønsker allikevel å forbedre denne ytterligere, slik at den i større grad ivaretar ansatte som ønsker å være anonyme. Det er ikke registrert noen varslingssaker i selskapet i 2022.

Eksternt
Det gjennomføres risikoanalyser av alle større leverandører med bakgrunn i deres produktkategorier og geografiske områder. Våre største leverandører har signert en Code of Conduct for business partners. Pr 30.06.23 har 82% av alle våre leverandører signert denne målt i innkjøpsverdi. CoC skal sikre etterlevelse av alle gjeldende lover, forskrifter og FN- og ILO-konvensjoner som er relevante for produksjon og leveranse av varer og tjenester til Rindalslist og/eller leverandørkjeden.

Vår CoC stiller blant annet krav til, men er ikke begrenset til:

  • Menneskerettigheter
  • Respekt for ansattes rettigheter, herunder arbeidernes sikkerhet, arbeidsmiljø og grunnleggende rettigheter som krav til lønn, arbeidstid og hvile.
  • Etisk handel, herunder null-toleranse for korrupsjon, bestikkelse, svindel eller utpressing.
  • Utslipp og miljøpåvirkning

Risiko
I risikovurderingen er det lagt til grunn at varer fra land innenfor EU/EØS har et nasjonalt lovverk og regelverk som ivaretar retningslinjene i loven. Det legges videre til grunn at menneskerettighetene blir ivaretatt ved å etterleve de nasjonale reglene, disse er derfor ikke ytterligere undersøkt.

Våre utenlandske leverandører er et begrenset antall leverandører fra ulike land, men hvor et fåtall store leverandører leverer størsteparten av våre innkjøp fra utlandet. Dette er leverandører som vi har god kjennskap til, dels fordi de er en del av vårt konsern og dels fordi vi har langvarige gode relasjoner til leverandørene. Gjennom å fortsette et nært samarbeid med disse, og presisere våre tydelige krav og forventninger til leverandørene skal vi fortsette arbeidet for å oppnå bedre kontroll på risikoen i egen virksomhet.

Rindalslist er sertifisert etter PEFC ST 2002:2020. Dette betyr at selskapene har en årlig revisjon utført av tredjepart for å kontrollere at selskapet fyller kravene til PEFC. PEFC sertifiseringen baserer seg på internasjonale konvensjoner og avtaler, f.eks FN Agenda 21 (interessegrupper), ILO (folks rettigheter) og ISO-systemet. HMS og arbeidsvilkår basert på ILO sine prinsipper er del av kravet. Mange av våre utenlandske leverandører har også tilsvarende sertifisering, og også FSC sertifisering. Denne sertifiseringen er enda mer omfattende enn PEFC og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter. Disse sertifiseringene våre har vært vektlagt i vår risikovurderinger for disse leverandørene.

Hvis aktsomhetsvurderingen gir grunnlag for nærmere oppfølging vil vi iverksette tiltak for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Konklusjon
Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss eller leverandørene våre i perioden.

Det er etablert en årlig planmessig oppfølging av våre leverandører og forretningspartnere for å sikre at også disse arbeider aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi anser ansvarlig innkjøpspraksis til å være vårt viktigste virkemiddel, og vil ha spesielt søkelys kravene i Åpenhetsloven ved etablering av nye leverandørforhold.

Det er ikke iverksatt tiltak ut over det som er nevnt over.

Informasjonsplikt

Du og alle andre har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Du er velkommen til å ta kontakt om dette. Dette gjør du ved å sende oss en forespørsel via e-post til post@rindalslist.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Rindal, 30.06.23
Rindalslist AS
Hege Gåsvand